PRE PACIENTOV A INÉ S NIMI SÚVISIACE OSOBY

 

podľa článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“).

 1. Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa

Mediconet Slovakia, s. r. o. so sídlom Heyduková 12-14, 811 08 Bratislava, IČO: 44 441 371, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 55081/B (ďalej len „spoločnosť“), email: gdpr@mediconet.sk, webové sídlo: http://www.mediconet.sk

 

 1. Zodpovedná osoba

Určenú zodpovednú osobu je možné kontaktovať písomne na adrese: Heyduková 12-14, 811 08 Bratislava, alebo elektronicky na adrese: gdpr@mediconet.sk  

 

 1. Účel spracúvania a právny základ spracúvania
 • Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba a predmetom ktorej je poskytovanie zdravotnej starostlivosti, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením takejto zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby;
 • Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba a predmetom ktorej je poskytovanie služieb klientskeho portálu dostupného na www.mediconet.sk, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením takejto zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby;
 • Splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa – spoločnosť môže spracúvať osobné údaje vrátane ich poskytovania štátnym orgánom a iným osobám, ak jej takáto povinnosť vyplýva z právnych predpisov, pričom ide najmä o spracovanie na nasledovné účely: poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, plnenie právnych povinností vyplývajúcich zo obchodných vzťahov, identifikácia obchodného partnera a jeho zástupcov a zachovanie možnosti následnej kontroly tejto identifikácie; riešenie sťažností; plnenie informačných povinností voči štátnym orgánom v oblasti zdravotníctva, správa registratúry; plnenie povinností v oblasti daní a účtovníctva, to všetko najmä podľa zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov; zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
 • Spracúvanie na základe oprávneného záujmu, ktorý sleduje spoločnosť – ponuka produktov a služieb spoločnosti v rámci marketingových aktivít, ochrana a domáhanie sa práv, ktoré spoločnosti vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov a zmlúv vo vzťahu k obchodným partnerom a iným osobám; ochrana spoločnosti pred podvodmi a inou majetkovou ujmou;
 • Posielanie oznámení o marketingových a obchodných aktivitách spoločnosti; vrátane šírenia marketingových a obchodných oznamov týkajúcich sa služieb a aktivít na základe súhlasu dotknutej osoby.
 1. Kategórie dotknutých osobných údajov

Bežné osobné údaje a osobitná kategória osobných údajov.

 1. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov

V súvislosti s plnením zmluvy alebo následných požiadaviek dotknutej osoby môžu byť osobné údaje poskytnuté v nevyhnutnom rozsahu iným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, v súvislosti s plnením zákonných povinností môžu byť osobné údaje poskytnuté v nevyhnutnom rozsahu Národnému centru zdravotníckych informácií, kontrolným orgánom ako je Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, iným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, vrátane zdravotníckych pracovníkov, osobám podľa § 24 ods. 4 a § 25 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ďalším orgánom, ktorým prislúcha takýto nárok podľa právnych predpisov.

 1. Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje budú uchovávané po dobu trvania zmluvného vzťahu medzi spoločnosťou pacientom a následne po dobu, ktorú príslušné právne predpisy stanovujú ako dobu archivácie takýchto údajov, vo všeobecnosti po dobu 5 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu. V prípade, že osobné údaje sú nevyhnutné na uplatňovanie práv a oprávnených záujmov, osobné údaje môžu byť uchovávané aj po dlhšiu dobu, maximálne však po dobu 5 rokov od právoplatného skončenia akéhokoľvek typu konania vedeného spoločnosťou/voči spoločnosti. Osobné údaje týkajúce sa zdravotného stavu budú uchovávané po dobu 20 rokov odo dňa poskytnutia zdravotnej starostlivosti služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, prípadne 20 rokov od smrti fyzickej osoby, ak ide o spracúvanie osobných údajov pri poskytovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Doba uchovávania osobných údajov môže vyplývať aj z právnych predpisov, najmä zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Uchovávanie osobných údajov na základe udeleného súhlasu je možné len počas doby, na ktorú bol súhlas udelený.

Práva dotknutej osoby spojené so spracúvaním osobných údajov 

·     Odvolať súhlas - v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, písomne alebo osobne na vyššie uvedenej adrese spoločnosti. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali. 

·     Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné. 

·     Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili. 

·     Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť. 

·     Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať. 

·     Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na oprávnenom záujme. V prípade, ak nemáme legitímny oprávnený záujem na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať. Zároveň máte právo namietať voči profilovaniu, ktoré je založené na takomto spracúvaní. V prípade ak namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, Vaše osobné údaje sa na takýto účel nesmú ďalej spracúvať. 

·     Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán. 

·     Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27. 

·     Ako dotknutá osoba si vyššie uvedené práva uplatňujete voči spoločnosti prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami v súlade s príslušnými právnymi predpismi. 

 1. Zdroj z ktorého pochádzajú osobné údaje:

Spoločnosť môže získavať Vaše osobné údaje priamo od Vás, od iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, alebo od Vášho zákonného zástupcu.

 1. Požiadavka na poskytnutie osobných údajov: 

Na účel poskytovania zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, je poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou zákonnou požiadavkou, dotknutá osoba je povinná ich poskytnúť; v prípade neposkytnutia týchto údajov nie je možné poskytnúť zdravotnú starostlivosť. Na účely uzatvorenia a realizácie zmluvy je poskytnutie osobných údajov dobrovoľné, avšak bez ich poskytnutia nie je možné zmluvu uzavrieť ani ju realizovať.

 1. Prenos údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii 

Spoločnosť nezamýšľa uskutočňovať prenos osobných údajov do tretích krajín, ani medzinárodným organizáciám. 

 1. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania: 

Pri spracovaní osobných údajov nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu.

 

 INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV 

PRE KLIENTOV A INÉ S NIMI SÚVISIACE OSOBY

podľa článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“).

 1. Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa

 Mediconet OHC Slovakia, s.r.o. so sídlom Heyduková 12-14, 811 08 Bratislava, IČO: 35 950 030 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.37172/B (ďalej len„spoločnosť“), email: gdpr@mediconet.sk , webové sídlo: http://www.mediconet.sk

 1. Zodpovedná osoba

Určenú zodpovednú osobu je možné kontaktovať písomne na adrese: Heyduková 12-14, 811 08 Bratislava, alebo elektronicky na adrese: gdpr@mediconet.sk  

 1. Účel spracúvania a právny základ spracúvania
 • Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba a predmetom ktorej je poskytovanie nezdravotných služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti zo strany Mediconet Slovakia, s.r.o., alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením takejto zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby;
 • Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba a predmetom ktorej je poskytovanie služieb klientskeho portálu dostupného na www.mediconet.sk, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením takejto zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby;
 • Splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa – spoločnosť môže spracúvať osobné údaje vrátane ich poskytovania štátnym orgánom a iným osobám, ak jej takáto povinnosť vyplýva z právnych predpisov, pričom ide najmä o spracovanie na nasledovné účely: dohľad nad pracovnými podmienkami, posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu výkonom lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci, poradenstvo zamerané na ochranu zdravia pri práci a predchádzanie vzniku chorôb z povolania a ochorení súvisiacich s prácou, plnenie právnych povinností vyplývajúcich zo obchodných vzťahov, identifikácia obchodného partnera a jeho zástupcov a zachovanie možnosti následnej kontroly tejto identifikácie; riešenie sťažností; plnenie informačných povinností voči štátnym orgánom v oblasti zdravotníctva, správa registratúry; plnenie povinností v oblasti daní a účtovníctva, to všetko najmä podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov;
 • Spracúvanie na základe oprávneného záujmu, ktorý sleduje spoločnosť – ponuka produktov a služieb spoločnosti v rámci marketingových aktivít, ochrana a domáhanie sa práv, ktoré spoločnosti vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov a zmlúv vo vzťahu k obchodným partnerom a iným osobám; ochrana spoločnosti pred podvodmi a inou majetkovou ujmou;
 • Posielanie oznámení o marketingových a obchodných aktivitách spoločnosti; vrátane šírenia marketingových a obchodných oznamov týkajúcich sa služieb a aktivít na základe súhlasu dotknutej osoby.
 1. Kategórie dotknutých osobných údajov

Bežné osobné údaje a osobitná kategória osobných údajov.

 1. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov

V súvislosti s plnením zákonných povinností môžu byť osobné údaje poskytnuté orgánom, ktorým prislúcha takýto nárok podľa právnych predpisov.

 1. Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje budú uchovávané po dobu trvania zmluvného vzťahu medzi spoločnosťou a klientom a následne po dobu, ktorú príslušné právne predpisy stanovujú ako dobu archivácie takýchto údajov, vo všeobecnosti po dobu 5 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu. V prípade, že osobné údaje sú nevyhnutné na uplatňovanie práv a oprávnených záujmov, osobné údaje môžu byť uchovávané aj po dlhšiu dobu, maximálne však po dobu 5 rokov od právoplatného skončenia akéhokoľvek typu konania vedeného spoločnosťou/voči spoločnosti. Doba uchovávania osobných údajov môže vyplývať aj z právnych predpisov, najmä zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Uchovávanie osobných údajov na základe udeleného súhlasu je možné len počas doby, na ktorú bol súhlas udelený.

Práva dotknutej osoby spojené so spracúvaním osobných údajov 

·     Odvolať súhlas - v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, písomne alebo osobne na vyššie uvedenej adrese spoločnosti. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali. 

·     Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné. 

·     Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili. 

·     Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť. 

·     Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať. 

·     Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na oprávnenom záujme. V prípade, ak nemáme legitímny oprávnený záujem na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať. Zároveň máte právo namietať voči profilovaniu, ktoré je založené na takomto spracúvaní. V prípade ak namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, Vaše osobné údaje sa na takýto účel nesmú ďalej spracúvať. 

·     Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán. 

·     Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27. 

·     Ako dotknutá osoba si vyššie uvedené práva uplatňujete voči spoločnosti prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami v súlade s príslušnými právnymi predpismi. 

 1. Zdroj z ktorého pochádzajú osobné údaje:

Spoločnosť môže získavať Vaše osobné údaje priamo od Vás, od poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, alebo od Vášho zákonného zástupcu.

 1. Požiadavka na poskytnutie osobných údajov: 

Na účel poskytovania zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, je poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou zákonnou požiadavkou, dotknutá osoba je povinná ich poskytnúť; v prípade neposkytnutia týchto údajov nie je možné poskytnúť zdravotnú starostlivosť. Na účely uzatvorenia a realizácie zmluvy je poskytnutie osobných údajov dobrovoľné, avšak bez ich poskytnutia nie je možné zmluvu uzavrieť ani ju realizovať.

 1. Prenos údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii 

Spoločnosť nezamýšľa uskutočňovať prenos osobných údajov do tretích krajín, ani medzinárodným organizáciám. 

 1. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania: 

Pri spracovaní osobných údajov nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu.