1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
 • Poskytovateľ prevádzkuje komunikačnú platformu s marketingovým označením „portál“ (ďalej aj ako „KP“), ktorá slúži na komunikáciu medzi Vami a Poskytovateľom týkajúcu sa vybraných služieb poskytovaných na základe Zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. KP je prístupná na adrese: https://portal.mediconet.sk
 • Služby KP sú poskytované bezplatne. Prostredníctvom KP si môžete objednať služby, ktoré môžu byť spoplatnené v zmysle platného cenníka Poskytovateľa v súlade so Zmluvou o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
 • Práva a povinnosti Vás a nás týkajúce sa používania služby KP sa riadia týmito Pravidlami. 
 • Obsah služby KP, vrátane textov, dizajnu stránok KP, grafiky a ďalších súborov a ich usporiadanie je chránený autorským právom. Obsah stránok nesmiete bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu akokoľvek pozmeňovaný, kopírovaný, sťahovaný alebo inak šírený, a to ani samostatne, ani ako súčasť iných materiálov.
 1. DEFINÍCIE

       Autorizačný kód je jedinečný kód, ktorý Vám pošleme v Autorizačnej SMS a slúži na aktiváciu služby KP, nastavenie nového hesla v prípade jeho zabudnutia a potvrdenie ďalších vybraných zmien v KP.

Autorizované telefónne číslo je telefóne číslo, ktoré ste uviedli pri Vašej pacientskej registrácii. Na Autorizované telefónne číslo je doručovaná Autorizačná SMS a iné správy súvisiace s používaním  služby KP. Autorizované telefónne číslo musí byť vo vzťahu ku každému pacientovi unikátne.

Autorizačná SMS je SMS obsahujúca Autorizačný kód. 

Heslo je reťazec písmen a číslic, ktorý ste si určili na autorizáciu Vášho prihlásenia do služby KP.

Helpdesk je naša recepcia na ktorej Vám prostredníctvom telefónu 02/32 17 12 11 a elektronicky poskytujeme počas našich otváracích hodín podporu pri používaní služby KP a pri využívaní zdravotných služieb a  služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. 

Mediconet Slovakia znamená Mediconet Slovakia, s. r. o. so sídlom Heyduková 12-14, 811 08 Bratislava, IČO: 44 441 371, DIČ: 2022713638, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 55081/B, email: info@mediconet.sk, tel.: +421 (2) 32 17 12 11,

Mediconet OHC znamená Mediconet OHC Slovakia, s. r. o. so sídlom Heyduková 12-14, 811 08 Bratislava, IČO: 35 950 030, DIČ: 2022062724, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 37172/B, email: info@mediconet.sk, tel.: +421 (2) 32 17 12 11,

Pravidlá sú tieto Pravidlá pre používanie portálu.

Prihlasovacie meno je reťazec číslic slúžiacich na Vašu jednoznačnú identifikáciu pri prihlasovaní k službe KP. Ako prihlasovacie meno slúži Vaše rodné číslo.

Poskytovateľ alebo my je spoločné označenie pre nás, t.j. Mediconet Slovakia a Mediconet OHC.

Používateľ alebo Vy znamená Vás ako pacienta, ktorý má s nami uzatvorenú Zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a ktorý si aktivoval službu KP.

Zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti znamená existujúcu zmluvu/dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti uzatvorenú medzi Vami ako pacientom a nami ako poskytovateľom zdravotných služieb a  služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

 1. CHARAKTERISTIKA SLUŽIEB KP
 • Služba KP Vám umožňuje:
 • zobrazovať Vaše identifikačné údaje,
 • zobrazovať Vaše kontaktné údaje a vykonávať niektoré ich zmeny,
 • zobraziť základné informácie o členstve,
 • zmeniť si heslo,
 • zrušiť prístup k službe KP,
 • objednať sa na vyšetrenie,
 • zrušiť objednanie na vyšetrenie,
 • zobrazovať základné informácie o objednávkach na vyšetrenie a s tým súvisiace údaje,
 • požiadať o vystavanie lekárskeho predpisu,
 • zobrazovať základné informácie o vytavených lekárskych predpisoch a s tým súvisiace údaje,
 • odoslať požiadavku na Helpdesk alebo požiadavku na konzultáciu s lekárom,
 • zobrazovať základné informácie o odoslaných požiadavkách a s tým súvisiace údaje,
 • zobrazovať základné informácie o zrealizovaných výkonoch a s tým súvisiace údaje.
  • Údaje zobrazované v rámci Služby KP majú iba informatívny charakter. V prípade ich rozporu so zdravotnou dokumentáciou alebo Zmluvou o poskytovaní zdravotnej starostlivosti je rozhodujúca zdravotná dokumentácia a Zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Zobrazenie údajov o vybraných výkonoch, lekárskych predpisoch a vyšetreniach môže byť z technických dôvodov obmedzené.
  • Služby KP sú poskytované v zásade nepretržite, s výnimkou času nevyhnutného na systémovú údržbu, na odstránenie technických problémov a úpravy KP. Rozsah a spôsob poskytovania služieb KP sa môže zmeniť. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek prestať prevádzkovať KP alebo jednotlivé služby ňom dostupné.
 1. ZRIADENIE PRÍSTUPU A AKTIVÁCIA KP
 • Pre využívanie služieb KP je vyžadovaná aktivácia KP. Aktivácia a používanie služby KP sú podmienené Vašim súhlasom s týmito Pravidlami. Aktiváciou KP medzi nami a Vami dochádza k uzatvoreniu zmluvy, ktorá sa riadi týmito Pravidlami (ďalej aj ako „zmluva o KP“). Na aktiváciu služby KP nie je právny nárok. Zmluvu o KP je možné uzatvoriť v slovenskom jazyku.
 • Služby KP si môžete aktivovať iba ak ste fyzickou osobou, ktorá dosiahla vek aspoň 18 rokov a ak máte s nami uzatvorenú Zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
 • K aktivácii služby KP dôjde na základe prvého prihlásenia za využitia Prihlasovacieho mena, Autorizovaného telefónneho čísla a Autorizačného kódu. Pri prvom prihlásení si Užívateľ nastaví Heslo. 
 • Po aktivácii služby KP sa Užívateľ prihlasuje do KP prostredníctvom Prihlasovacieho mena a Hesla.
 • Heslo si môžete kedykoľvek zmeniť po prihlásení v službe KP. V prípade zabudnutia Hesla môžete požiadať o nastavenie nového Hesla. 
 1. INFORMAČNÉ POVINNOSTI
 • Od zmluvy o KP máte právo odstúpiť bez uvedenia dôvodu a to do štrnástich (14) dní odo dňa uzatvorenia zmluvy o KP, pričom postačuje, aby nám odstúpenie bolo v uvedenej lehote odoslané. Formulár pre odstúpenie od zmluvy o KP je prístupný v prostredí služby KP tlačidlom „Zablokovať“.
 • Poskytovateľ zodpovedá Používateľovi za vady služieb v zmysle ustanovení § 499 a nasl. Občianskeho zákonníka.
 • Orgánom dozoru nad činnosťou Mediconet OHC je Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, 820 07  Bratislava.
 • Orgánom dozoru nad činnosťou Mediconet Slovakia je Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Žellova 2, 829 24 Bratislava.
 • Prípadné reklamácie sa riadia reklamačným poriadkom Poskytovateľa a platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Reklamačný poriadok je prístupný na webovom sídle Poskytovateľa: www.mediconet.sk.
 • Máte právo obrátiť sa na nás so žiadosťou o nápravu e-mailom na info@mediconet.sk,  ak nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavil Vašu reklamáciu alebo ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva. Ak odpovieme na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania, máte právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej ako  subjekt „ARS“) podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „ARS zákon“), možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 ARS zákona. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa § 12 ARS zákona. Bližšie informácie sú dostupné tu:

Sťažnosť môžete podať aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov, ktorá je dostupná on-line na:

 • Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa ARS zákona, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu. Alternatívne riešenie sporu sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporu orgánmi alternatívneho riešenia sporov je bezodplatné. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR vrátane DPH. 
 1. ZRUŠENIE služby KP
 • Na Vašu žiadosť, ktorú môžete vykonať v prostredí služby KP tlačidlom „Zablokovať“, Vám kedykoľvek bez zbytočného odkladu zrušíme službu KP.
 • V prípade neoprávneného využívania služby KP (najmä v prípade porušenia článku 7 týchto Pravidiel) sme oprávnení Vám službu KP okamžite zrušiť.
 • V prípade Vášho úmrtia zrušíme službu KP bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o Vašom úmrtí vierohodne dozvieme.
 • Službu KP Vám automaticky zrušíme v prípade, ak dôjde k ukončeniu Zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. 
 • Beriete na vedomie, že okamihom zrušenia služby KP stratíte prístup k informáciám či dokumentom, ku ktorým ste mali doteraz cez službu KP prístup. Medicínske údaje súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti budú naďalej uchované v databáze Mediconet v súlade s lehotami stanovenými v právnych predpisoch.
 1. POVINNOSTI POUŽÍVATEĽA
 • Pre využívanie služieb KP musíte používať výlučne adresu https://portal.mediconet.sk. zabezpečenú šifrovaním SSL s dĺžkou kľúča najmenej 256 bitov a opatrenú certifikátom Mediconet Slovakia alebo Mediconet OHC. Technickou podmienkou využívania KP je funkčné pripojenie do internetu a webový prehliadač, ktorý vyhovuje technickým parametrom KP, ktoré oznamujeme na prihlasovacej stránke do KP.
 • Pri používaní služieb KP musíte dodržiavať nasledovné zásady:
 1. oznamovať nám pravdivé a úplné informácie a údaje, 
  1. používať KP len z dôveryhodného zariadenia, ktoré je chránené pred vírusmi, škodlivými kódmi a útokmi zo siete a má pravidelne aktualizovaný antivírusový a antispyware softvér,
  2. nepoužívať KP na verejných počítačoch alebo verejných mobilných zariadeniach (napr. internetová kaviareň, školy, hotely),
  3. overiť si bezpečnosť (šifrovanie) vzájomnej komunikácie a adresu a identitu webovej stránky služieb KP,
  4. Prihlasovacie meno a Heslo chrániť pred zneužitím, prezradením a odcudzením a zamedziť prístupu tretích osôb k nim,
  5. Prihlasovacie meno a Heslo používať výlučne osobne, nepožičiavať ich ani neprenechávať iným osobám, a to ani blízkym osobám,
  6. chrániť prístup k Autorizovaného telefónnemu číslu, aby neboli zneužité treťou osobou pre získanie prístupu do KP, 
  7. bezodkladne nám oznámiť každú zmenu Autorizovaného telefónneho čísla,
  8. pri zadávaní Prihlasovacieho mena a Hesla ich chrániť pred odpozorovaním,
  9. v prípade zmeny Hesla, si zvoliť silné Heslo, ktoré je dostatočne jedinečné (t.j. najmä nevyužívať jednoduchú kombináciu čísel a písmen),
  10. pri podozrení zo zneužitia, straty, odcudzenia alebo neautorizovaného použitia Prihlasovacieho mena a Hesla alebo KP okamžite nás požiadať o ich zablokovanie a o vydanie nového Hesla,
  11. nezasahovať do bezpečnosti, technickej podstaty alebo obsahu KP alebo ich inak zneužívať,
  12. pri využívaní KP dodržiavať ďalšie pravidlá bezpečnosti, ktoré oznamujeme priamo na prihlasovacej stránke do KP.
 2. Máte vymedzený počet po sebe nasledujúcich nesprávnych pokusov o prihlásenie do KP. Po ich vyčerpaní sa automaticky dočasne zablokujú použité Prihlasovacie meno a Heslo.
 3. Sme oprávnení zablokovať Vaše Prihlasovacie meno a Heslo alebo prístup ku KP z dôvodov týkajúcich sa ich bezpečnosti, podozrenia z ich neautorizovaného alebo podvodného použitia alebo podozrenia, že Vaše konanie je v rozpore s právnymi predpismi. Z bezpečnostných dôvodov Vás môžeme kedykoľvek vyzvať na zmenu Hesla, pričom každej takejto žiadosti musíte vyhovieť.
 4. Aktiváciou služby KP vyhlasujete, že Autorizované číslo telefónu, máte vo svojej výhradnej osobnej dispozícii, t.j. máte k nemu neobmedzený prístup, a je štandardným spôsobom zabezpečené proti zneužitiu zo strany tretích osôb. Zároveň týmto beriete na vedomie, že nezodpovedáme za prípadnú ujmu spôsobenú Vám alebo tretím osobám vzniknutú zneužitím informácií, ktoré boli neoprávnene získané z Vášho prístupového zariadenia alebo v dôsledku nesprávneho nakladania s Prihlasovacím menom, Heslom a Autorizačným kódom.
 1. ZÁVÄZNOSŤ PRAVIDIEL A ICH ZMENY
 • Tieto pravidlá môžeme kedykoľvek zmeniť. Za zmenu sa považuje aj doplnenie a nahradenie novými Pravidlami. Zmenu Pravidiel vykonáme jednostranne oznámením formou zverejnenia na www.mediconet.sk. Zmena Pravidiel nadobudne účinnosť najskôr na 15. deň nasledujúci po dni jej zverejnenia. Vzťahy medzi Vami a nami sa vždy riadia aktuálnym znením Pravidiel, ktoré je  zverejnené na www.mediconet.sk. Zmenu Pravidiel máte právo odmietnuť v lehote 14 dní odo dňa zverejnenia zmeny Pravidiel a to v prostredí služby KP tlačidlom „Zablokovať“, ktorým dôjde k ukončeniu poskytovania služieb KP. V prípade, ak nám najneskôr do 14 dní odo dňa zverejnenia zmeny VOP neoznámite odmietnutie zmeny, budeme sa mať zato, že so zmenou Pravidiel súhlasíte. Vzájomné vzťahy Vás a nás sa odo dňa účinnosti zmeny Pravidiel riadia zmenenými Pravidlami, pokiaľ nevyužijete svoje právo zmenu odmietnuť. V prípade ak odmietnete zmenu Pravidiel, inak ako je uvedené vyššie v tomto odseku (napríklad formou e-mailu) sme oprávnení Vám zrušiť službu KP.
 • Ak sme sa výslovne písomne nedohodli inak, riadia sa právne vzťahy medzi nami a Vami právom Slovenskej republiky s vylúčením aplikácie kolíznych noriem. Spory vzniknuté na základe alebo v súvislosti so zmluvou o KP majú právomoc rozhodovať súdy Slovenskej republiky.
 • Tieto Pravidlá sú platné a účinné od dňa 01.06.2022.